คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการรับนักเรียนผู้พิการ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
09/06/2563 - 15/06/2563


สมัครผ่านทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app


คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการดังต่อไปนี้

                             1 ผู้พิการทางการมองเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน

                             2 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน 

                             3 ผู้พิการทางการได้ยินในระดับคนหูตึง

                      3.2  ประเภทความพิการให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

       (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัครโครงการรับนักเรียนผู้พิการ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัคร โครงการรับนักเรียนผู้พิการ ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง พร้อมสำเนา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
คะแนนสอบ O-NET
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ใบแสดงผลคะแนนสอบ Onet ประจำปีการศึกษา 2562
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
ภาษาอังกฤษ
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2 0 เกรด 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

ตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย

เป็นบุคคลผู้พิการที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ หากเป็นบุคคล ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เฉพาะส่วนล่างของร่างกาย ยกเว้นผู้พิการ ที่ต้องใช้ Wheelchair เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ ด้านอาคารเรียนไม่พร้อม

งานราชการและพนักงานของรัฐ  ครู อาจารย์  ล่าม นักแปล เลขานุการ ประชาสัมพันธ์  วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์  นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบิน  งานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร