คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รับของส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น) : โครงการรับนักเรียนผู้พิการ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
09/06/2563 - 15/06/2563


สมัครผ่านทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app


คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6


คุณสมบัติเฉพาะ

จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการดังต่อไปนี้

                             1 ผู้พิการทางการมองเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน

                             2 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน 

                             3 ผู้พิการทางการได้ยินในระดับคนหูตึง

                      3.2  ประเภทความพิการให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

       (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัครโครงการรับนักเรียนผู้พิการ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัคร โครงการรับนักเรียนผู้พิการ ปีการศึกษา 2563

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับจริง พร้อมสำเนา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
คะแนนสอบ O-NET
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ใบแสดงผลคะแนนสอบ Onet ประจำปีการศึกษา 2562
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
เทคนิคการแพทย์
(คณะเทคนิคการแพทย์)
1 0 เกรด 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

ผู้สมัครต้องมีคะแนนกลุ่มสาระวิชา O-NET วิชาภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ำกว่า 30%

เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ (4)(4.1) และสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติการ  
ไม่เป็นผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นส่ง หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้มือในการช่วยเดิน

แนวทางประกอบอาชีพสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์                         ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค-การแพทย์ ชื่อย่อ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) โดยมีตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ (ทนพ. หรือ ทนพญ.) สามารถประกอบอาชีพตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้           1. ภาครัฐบาล ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลค่าย โรงพยาบาลตำรวจ   โรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์มะเร็ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   ศูนย์หรือห้องปฏิบัติการวิจัย รัฐวิสาหกิจ    ผู้ช่วยนักวิจัย           2. ภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลเอกชน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) : นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ องค์กรการกุศล เช่น สภากาชาดไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ คลินิกเทคนิคการแพทย์  คลินิกแล็ป  ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ให้บริการแก่โรงพยาบาลและคลินิก ผู้แทนฝ่ายขาย  เครื่องมือตรวจวิเคราะห์  น้ำยาวินิจฉัยโรค ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager )   ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product specialist)  ที่ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา เบื้องต้นกับลูกค้า อธิบายและนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค บริษัทประกันชีวิต (ตรวจสอบผลทอสอบทางห้องปฏิบัติการ)