คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านออกแบบสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
โครงการช้างเผือกสาขาวิชาสถาปัตย์ฯ