ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์​ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564


ผู้ผ่านการคัดเลือก ดูรายละเอียดการสัมภาษณ์ ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
  • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง