kkulogo

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อ (รายบุคคล) ตรวจสอบรายชื่อ (รายคณะ/สาขา)
ข่าวประกาศ
ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562 NEW
ประกาศการรับสมัคร
หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสมัครเข้าศึกษาโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 NEW
ไฟล์ประกาศ ฉบับที่ 1033/2562
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (รายบุคคล)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (รายคณะ/สาขา)
ประกาศ คณะ/สาขา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดรับ เกณฑ์วิชา ค่าน้ำหนัก และคะแนนสูงต่ำ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562 NEW
คณะ/สาขา เกณฑ์วิชา ค่าน้ำหนัก และคะแนนสูงต่ำ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 NEW
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2/2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 NEW
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (อันดับสำรอง) คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (001) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

ขอให้ผู้มีรายชื่ออันดับสำรอง เฉพาะ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รหัส 00307286201 ครั้งที่ 1 จำนวน 10 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 16 คน มาสัมภาษณ์ในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องเรียนกลุ่มย่อยชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (อันดับสำรอง) คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และโครงการ CPIRD ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (อันดับสำรอง) คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และโครงการ CPIRD ครั้งที่ 2

ข่าวประกาศทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สถานที่การตรวจร่างกาย รอบที่ 2 - 4 ในระบบ Tcas 62 ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายรอบที่ 2-4 ในระบบ Tcas62 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ วันรับสมัคร วันประกาศผู้ผ่านคัดเลือก วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ วัน Clearing Hourse วันสละสิทธิ์ วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัว
1 Portfolio 1-15 ธ.ค.61 9 ม.ค.62 11-14 ม.ค.62 28 ม.ค.62 30-31 ม.ค.62 2-3 ก.พ.62 5 ก.พ.62 11-15 ก.พ.62
2 โควตาภาคอีสาน (ครั้งที่ 1) 6 ก.พ.-1 มี.ค.62 9 เม.ย.62 10-11 เม.ย.62 12 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 27 เม.ย.62 6-10 พ.ค.62
โควตาภาคอีสาน (ครั้งที่ 2) 12 เม.ย.62 17 เม.ย.62 18-19 เม.ย.62 24 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 27 เม.ย.62 6-10 พ.ค.62
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 17-29 เม.ย.62 9 พ.ค.62 13-14 พ.ค.62 13-14 พ.ค.62 17-18 พ.ค.62 17 พ.ค.62 23-29 พ.ค.62
4 Admissions 9-19 พ.ค.62 29 พ.ค.62 3-4 มิ.ย.62 3-4 มิ.ย.62 7-8 มิ.ย.62 7 มิ.ย. 62 13-19 มิ.ย.62
5 รับตรงอิสระ 30 พ.ค.- 10 มิ.ย.62 12 มิ.ย.62 14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 17-18 มิ.ย.62 20 มิ.ย.62 26 มิ.ย.-2 ก.ค.62
16 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสำรอง)
17-18 ม.ค. 62 ตัวจริงยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
22 ม.ค.62 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ให้มายืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
23 ม.ค.62 ผู้ได้อันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)