kkulogo

ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2561 NEW
ไฟล์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1412/2561
รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1412/2561
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1412/2561
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 NEW
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการที่เปิดรับ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 NEW
โครงการที่เปิดรับ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) NEW
ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) โครงการการรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ (โครงการ กสพท.)
ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) โครงการการรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ (โครงการ กสพท.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ประกาศ มข ฉบับที่ 1784/2560 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ และโครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 2561
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติทุกคน ต้องนำผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่ ระบุในประกาศ มข.ฉบับที่ 1784/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หน้า 6 ข้อ 2.1.2 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย หากไม่นำมาแสดง จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ปี 2561
ประกาศกำหนดการ คณะ/สาขา และเงื่อนไข รับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ปี 2561

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ จำนวนรับ วันรับสมัคร วันประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก วันสอบสัมภาษณ์ วัน Clearing Hourse วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัวเข้าศึกษา
1 Portfolio 1/1 (กำหนดการทุกคณะ) 1,456 2-12 ต.ค. 2560 14 พ.ย. 2560 21-26 พ.ย. 2560 15-19 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 3-8 ม.ค. 2561
  - Portfolio (เฉพาะแพทยศาสตร์)
Portfolio 1/2 25 ธ.ค. 60 - 8 ม.ค. 61 2 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2561 19 - 22 มี.ค 2561 26 มี.ค. 2561 2-6 เม.ย 2561
2 โควตาภาคอีสาน 3,871 11-31 ม.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 26-27 เม.ย. 2561 3-6 พ.ค. 2561 8 พ.ค. 2561 15-21 พ.ค. 2561
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 3/1 1,566 9-19 พ.ค. 2561 1-3 มิ.ย. 2561 10-11 มิ.ย. 2561 1-3 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 18-22 มิ.ย. 2561
รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 3/2 5 มิ.ย. 2561 10-11 มิ.ย. 2561 6-7 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 18-22 มิ.ย. 2561
4 Admissions 1,252 12-16 มิ.ย. 2561 4 ก.ค. 2561 10-11 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561
5 รับตรงอิสระ 472 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561
GAT / PAT สอบระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561    ONET สอบระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561    9 วิชาสามัญ สอบระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)