kkulogo

เปิดรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 (รอบที่ 5/3) ปีการศึกษา 2562
รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562
เข้าสู่ระบบสมัคร
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) รอบที่ 5 (5/2) รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 NEW
Download แบบฟอร์มตรวจร่างกายทั่วไป สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตรวจได้ทั้ง รพ.รัฐและเอกชน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย (วิทยาเขตหนองคาย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 (5/2) รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 NEW
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 (5/2) รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 (คณะเภสัชศาสตร์) และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS รอบที่ 5 (5/1) (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 5 (5/1) (รับตรงอิสระ)
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (5/2) (รับตรงอิสระ) สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศเรียกผู้ได้อันดับสำรองลำดับที่ 1-8 รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
กำหนดการทำสัญญา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 5 และสำรองลำดับที่ 1-8 หลักสูตรโครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
ประกาศรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 (รอบที่ 5/3) ปีการศึกษา 2562 NEW
ประกาศรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 (รอบที่ 5/3)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 5 (5/1) รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 5 (5/1) รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 (เรียงตามลำดับสำรอง)
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ ในการรับรอบที่ 2 (2/2) ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่าน ทปอ. ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ ในการรับรอบที่ 2 (2/2) ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ วันรับสมัคร วันประกาศผู้ผ่านคัดเลือก วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ วัน Clearing Hourse วันสละสิทธิ์ วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัว
1 Portfolio 1-15 ธ.ค.61 9 ม.ค.62 11-14 ม.ค.62 28 ม.ค.62 30-31 ม.ค.62 2-3 ก.พ.62 5 ก.พ.62 11-15 ก.พ.62
2 โควตาภาคอีสาน (ครั้งที่ 1) 6 ก.พ.-1 มี.ค.62 9 เม.ย.62 10-11 เม.ย.62 12 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 27 เม.ย.62 6-10 พ.ค.62
โควตาภาคอีสาน (ครั้งที่ 2) 12 เม.ย.62 17 เม.ย.62 18-19 เม.ย.62 24 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 27 เม.ย.62 6-10 พ.ค.62
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 17-29 เม.ย.62 9 พ.ค.62 13-14 พ.ค.62 13-14 พ.ค.62 17-18 พ.ค.62 21 พ.ค.62 23-29 พ.ค.62
4 Admissions 9-19 พ.ค.62 29 พ.ค.62 3-4 มิ.ย.62 3-4 มิ.ย.62 7-8 มิ.ย.62 7 มิ.ย. 62 13-19 มิ.ย.62
5 รับตรงอิสระ 30 พ.ค.- 10 มิ.ย.62 12 มิ.ย.62 14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 17-18 มิ.ย.62 20 มิ.ย.62 26 มิ.ย.-2 ก.ค.62
16 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสำรอง)
17-18 ม.ค. 62 ตัวจริงยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
22 ม.ค.62 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ให้มายืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
23 ม.ค.62 ผู้ได้อันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)