kkulogo

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS’62)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS’62)
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม COLA 109 (ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

สามาลงทะเบียนได้ที่ https://apply.kku.ac.th/tcas62/ สมัครเข้าร่วมงานผ่านช่องทางเว็บนี้เท่านั้น ภายในวันที่ 18 ก.ค.61

ประกาศรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ ปี 2561
เปิดรับสมัครรอบรับตรงอิสระ รอบที่ 5NEW
สมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (เปิดรับสมัครวันที่ 18 - 19 ก.ค. 61 เวลา 16.00) สมัครที่นี่
สมัครเข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระเพิ่มเติม (เปิดรับสมัครวันที่ 16 - 20 ก.ค. 61) สมัครที่นี่
สมัครคณะวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ภูมิสารสนเทศศาสตร์) (เปิดรับสมัครวันที่ 5 - 20 ก.ค. 61) สมัครที่นี่
สมัครโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา (ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา) (เปิดรับสมัครวันที่ 5 - 20 ก.ค. 61) สมัครที่นี่
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 (วิธีรับตรงอิสระ) NEW
* สำหรับคณะอื่นๆ ให้ติดตามประกาศอีกครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค)
คณะเทคนิคการแพทย์ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
คณะเทคนิคการแพทย์ (นักเรียนที่ได้รับทุน อบต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาเคมี)
คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ)
คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
คณะเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตหนองคาย (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ)
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2561NEW
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ ปี 2561
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ภูมิสารสนเทศศาสตร์) โครงการพิเศษ NEW
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รอบที่ 5/2 (รับตรงอิสระเพิ่มเติม) ปี 2561 NEW
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รอบที่ 5/2 (รับตรงอิสระเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561
รับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา) ปี 2561 NEW
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) โครงการการรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ (โครงการ กสพท.)
ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) โครงการการรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ (โครงการ กสพท.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ประกาศ มข ฉบับที่ 1784/2560 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ และโครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 2561
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติทุกคน ต้องนำผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่ ระบุในประกาศ มข.ฉบับที่ 1784/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หน้า 6 ข้อ 2.1.2 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย หากไม่นำมาแสดง จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ปี 2561
ประกาศกำหนดการ คณะ/สาขา และเงื่อนไข รับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ปี 2561

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ จำนวนรับ วันรับสมัคร วันประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก วันสอบสัมภาษณ์ วัน Clearing Hourse วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัวเข้าศึกษา
1 Portfolio 1/1 (กำหนดการทุกคณะ) 1,456 2-12 ต.ค. 2560 14 พ.ย. 2560 21-26 พ.ย. 2560 15-19 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 3-8 ม.ค. 2561
  - Portfolio (เฉพาะแพทยศาสตร์)
Portfolio 1/2 25 ธ.ค. 60 - 8 ม.ค. 61 2 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2561 19 - 22 มี.ค 2561 26 มี.ค. 2561 2-6 เม.ย 2561
2 โควตาภาคอีสาน 3,871 11-31 ม.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 26-27 เม.ย. 2561 3-6 พ.ค. 2561 8 พ.ค. 2561 15-21 พ.ค. 2561
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 3/1 1,566 9-19 พ.ค. 2561 1-3 มิ.ย. 2561 10-11 มิ.ย. 2561 1-3 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 18-22 มิ.ย. 2561
รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 3/2 5 มิ.ย. 2561 10-11 มิ.ย. 2561 6-7 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 18-22 มิ.ย. 2561
4 Admissions 1,252 12-16 มิ.ย. 2561 4 ก.ค. 2561 10-11 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561
5 รับตรงอิสระ 472 5 - 8 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561
GAT / PAT สอบระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561    ONET สอบระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561    9 วิชาสามัญ สอบระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)