kkulogo
ข่าวประกาศ
ประกาศ สำหรับนักเรียนที่สมัคร สาขาเภสัชศาสตร์โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น NEW
กรุณา Upload เอกสารผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00น. ที่ LINK: https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/educationcontrol/std_login
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาม.ขอนแก่น รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 NEW
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบโควตาภาคอีสาน ปีการศึกษา 2561
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาม.ขอนแก่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 NEW
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษา
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , CPIRD , Inclusive
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  • โครงการการรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ 001)
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
กำหนดการทำสัญญา คณะเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กำหนดการทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มข. รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีคิดคะแนนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2 โควตาภาคอีสาน) ปี 2561
วิธีคิดคะแนนเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น (รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ จำนวนรับ วันรับสมัคร วันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ วัน Clearing Hourse วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัวเข้าศึกษา
1 Portfolio 1/1 (กำหนดการทุกคณะ) 1,456 2-12 ต.ค. 2560 14 พ.ย. 2560 21-26 พ.ย. 2560 15-19 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 3-8 ม.ค. 2561
  - Portfolio (เฉพาะแพทยศาสตร์)
Portfolio 1/2 25 ธ.ค. 60 - 8 ม.ค. 61 2 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2561 19 - 22 มี.ค 2561 26 มี.ค. 2561 2-6 เม.ย 2561
2 โควตาภาคอีสาน 3,871 11-31 ม.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 26-27 เม.ย. 2561 3-6 พ.ค. 2561 8 พ.ค. 2561 15-21 พ.ค. 2561
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 1,566 9-19 พ.ค. 2561 1-3 มิ.ย. 2561 10-11 มิ.ย. 2561 1-3 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 18-22 มิ.ย. 2561
4 Admissions 1,252 12-16 มิ.ย. 2561 4 ก.ค. 2561 10-11 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561
5 รับตรงอิสระ 472 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561
GAT / PAT สอบระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561    ONET สอบระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561    9 วิชาสามัญ สอบระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)