kkulogo

ข่าวประกาศ
ประกาศการสละสิทธิ์จาก Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio รอบที่ 1/1 และ 1/2) เพื่อเข้าศึกษาในรอบที่ 2 (โควตาภาคอีสาน) NEW
ผู้ที่ยืนยันสิทธิในระบบ Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio) ที่ต้องการเข้าศึกษารอบที่ 2 (โควตาภาคอีสาน) ให้สละสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 NEW
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี)

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ จำนวนรับ วันรับสมัคร วันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ วัน Clearing Hourse วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัวเข้าศึกษา
1 Portfolio 1/1 (กำหนดการทุกคณะ) 1,456 2-12 ต.ค. 2560 14 พ.ย. 2560 21-26 พ.ย. 2560 15-19 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 3-8 ม.ค. 2561
  - Portfolio (เฉพาะแพทยศาสตร์)
Portfolio 1/2 25 ธ.ค. 60 - 8 ม.ค. 61 2 ก.พ. 2561 6 ก.พ. 2561 19 - 22 มี.ค 2561 26 มี.ค. 2561 2-6 เม.ย 2561
2 โควตาภาคอีสาน 3,871 11-31 ม.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 26-27 เม.ย. 2561 3-6 พ.ค. 2561 8 พ.ค. 2561 15-21 พ.ค. 2561
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 1,566 9-13 พ.ค. 2561 26-28 พ.ค. 2561 4-5 มิ.ย. 2561 26-28 พ.ค. 2561 8 มิ.ย. 2561 12-18 มิ.ย. 2561
4 Admissions 1,252 6-10 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 4-5 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561
5 รับตรงอิสระ 472 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561 10 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561 21-26 ก.ค. 2561
GAT / PAT สอบระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561    ONET สอบระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561    9 วิชาสามัญ สอบระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)