kkulogo

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะตัวจริง) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ (ของ ม.ขอนแก่น) ที่
https://admissions.kku.ac.th/app/Student ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562

ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2562 NEW
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับคุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน ม.6 และ ปวช.3 สำหรับโควตาภาคอีสาน ปี 2562
ขั้นตอนการส่งรายชื่อนักเรียน ปี 2562
ระบบบันทึกข้อมูลผู้ประสานงานโรงเรียน
ระบบอัพโหลดส่งรายชื่อนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ รอบรับตรงภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดการรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ วันรับสมัคร วันประกาศผู้ผ่านคัดเลือก วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ วัน Clearing Hourse วันสละสิทธิ์ วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัว
1 Portfolio 1-15 ธ.ค.61 9 ม.ค.62 11-14 ม.ค.62 28 ม.ค.62 30-31 ม.ค.62 2-3 ก.พ.62 5 ก.พ.62 11-15 ก.พ.62
2 โควตาภาคอีสาน 6 - 25 ก.พ.62 12 เม.ย.62 18-19 เม.ย.62 24 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 27 เม.ย.62 6-10 พ.ค.62
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 17-29 เม.ย.62 9 พ.ค.62 13-14 พ.ค.62 13-14 พ.ค.62 17-18 พ.ค.62 17 พ.ค.62 23-29 พ.ค.62
4 Admissions 9-19 พ.ค.62 29 พ.ค.62 3-4 มิ.ย.62 3-4 มิ.ย.62 7-8 มิ.ย.62 7 มิ.ย. 62 13-19 มิ.ย.62
5 รับตรงอิสระ 30 พ.ค.- 10 มิ.ย.62 12 มิ.ย.62 14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 17-18 มิ.ย.62 20 มิ.ย.62 26 มิ.ย.-2 ก.ค.62
16 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสำรอง)
17-18 ม.ค. 62 ตัวจริงยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
22 ม.ค.62 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ให้มายืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
23 ม.ค.62 ผู้ได้อันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)