kkulogo

เปิดรับสมัครรอบที่ 5 (5/2) รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
เข้าระบบสมัครรอบที่ 5/2

คณะที่เปิดรับ : คณะเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ / คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) / คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย) / คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) / คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 NEW
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ประกาศรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 (รอบที่ 5/2) NEW
ประกาศรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 NEW
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS ในการรับรอบที่ 4 (Admissions) ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 4 (Admissions)
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ ในการรับรอบที่ 2 (2/2) ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่าน ทปอ. ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ ในการรับรอบที่ 2 (2/2) ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 4 (Admission)
ประกาศแจ้ง "ผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์" ให้ไปตรวจคัดกรองและให้ภูมิคุ้มกันโรค
ดาวน์โหลด ใบรับรองการตรวจสุขภาพนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ และ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ NEW
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2562 ณ งานจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 NEW
การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศการรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 NEW
การรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ประชาสัมพันธ์สถานที่การตรวจร่างกาย รอบที่ 2 - 4 ในระบบ Tcas 62 ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายรอบที่ 2-4 ในระบบ Tcas62 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ รายการ วันรับสมัคร วันประกาศผู้ผ่านคัดเลือก วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ วัน Clearing Hourse วันสละสิทธิ์ วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัว
1 Portfolio 1-15 ธ.ค.61 9 ม.ค.62 11-14 ม.ค.62 28 ม.ค.62 30-31 ม.ค.62 2-3 ก.พ.62 5 ก.พ.62 11-15 ก.พ.62
2 โควตาภาคอีสาน (ครั้งที่ 1) 6 ก.พ.-1 มี.ค.62 9 เม.ย.62 10-11 เม.ย.62 12 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 27 เม.ย.62 6-10 พ.ค.62
โควตาภาคอีสาน (ครั้งที่ 2) 12 เม.ย.62 17 เม.ย.62 18-19 เม.ย.62 24 เม.ย 62 24-25 เม.ย.62 26-27 เม.ย.62 27 เม.ย.62 6-10 พ.ค.62
3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 17-29 เม.ย.62 9 พ.ค.62 13-14 พ.ค.62 13-14 พ.ค.62 17-18 พ.ค.62 21 พ.ค.62 23-29 พ.ค.62
4 Admissions 9-19 พ.ค.62 29 พ.ค.62 3-4 มิ.ย.62 3-4 มิ.ย.62 7-8 มิ.ย.62 7 มิ.ย. 62 13-19 มิ.ย.62
5 รับตรงอิสระ 30 พ.ค.- 10 มิ.ย.62 12 มิ.ย.62 14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 17-18 มิ.ย.62 20 มิ.ย.62 26 มิ.ย.-2 ก.ค.62
16 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสำรอง)
17-18 ม.ค. 62 ตัวจริงยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
22 ม.ค.62 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ให้มายืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
23 ม.ค.62 ผู้ได้อันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง
แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น


© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)