แนะนำ วิทยาลัยนานาชาติ
1. หลักสูตร: บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program (International Program)
2. ปริญญา: บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration International Program (B.B.A.)
3. วิชาเอก:
a. ธุรกิจสากล (Global Business)
b. การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
4. แนวทางการประกอบอาชีพ
a. ธุรกิจสากล (Global Business)
Graduates can work as entrepreneurs, business directors, employees of international organizations involving business, finance, marketing, and management.
b. การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
Graduates can work in many fields such as marketing, marketing analysis, banking, customer service, and in international public and private organizations or companies.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ข้อมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts - International Relation
2. ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (International Relations) International Program (B.A.)
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
Graduates can work for public or international organizations such as United Nations (UN) or European Union (EU), NGOs, embassies, and in human resources อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ การประกอบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts – Tourism Management
2. ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Tourism Management) International Program (B.A.)
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
Graduates can work as tour guides, flight attendants, hotel staff or managers, tour agency representatives, and officers in the public tourism department.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts – Tourism Management
2. ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Tourism Management) International Program (B.A.)
3. แนวทางการประกอบอาชีพ
Graduates can work as tour guides, flight attendants, hotel staff or managers, tour agency representatives, and officers in the public tourism department.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts – Communication Arts
ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts) International Program (B.A.)
แนวทางการประกอบอาชีพ
Graduates can work in multimedia and mass media-related businesses, public relations, advertisement creation, media design, and as directors.