แนะนำ คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสู่ระบบบริการพยาบาลและสุขภาพอนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสาขาการพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรม ระยะสั้น ดังต่อไปนี้ 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (8 สาขาวิชา) 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ 4. หลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างๆ ปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Nursing Science สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางการพยาบาล ในการพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้ ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน หรือชุมชน ตามกลุ่มผู้ใช้บริการในระบบสุขภาพและประชาชนทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ และมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 2. มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบได้อย่างเป็นองค์รวม 3. มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุกระดับของภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการพยาบาลและสุขภาพ 4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการให้การพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้ใช้บริการ 5. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณณาณ มีเหตุผล และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 6. มีทักษะในการคิด สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม 7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร 8. มีความเป็นผู้นำ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรทางการพยาบาล 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการแสดงออกเหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีม ในการให้บริการทางด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพและอื่น 10. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความเอื้ออาทรและมีจิตใจของการบริการ 11. สนใจใฝ่รู้และมีความวิริยะอุตสาหะ มีความสามาถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง