ตารางแสดงจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 2 : การรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หากข้อมูลข้างล่างไม่ปรากฏ กรุณา download โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
Download (ฉบับไฟล์ PDF) Download ที่นี่