สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ