ข้อมูลติดต่อคณะ

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะ เบอร์ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์ 043-202407
คณะแพทยศาสตร์ 043-363-429
043 -363-407
คณะเทคนิคการแพทย์ 043-202-399
043-347-482
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 043-347057
คณะทันตแพทยศาสตร์ 043-202405
คณะเภสัชศาสตร์ 043-202378 ต่อ 48323
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 043-202404