ข้อมูลติดต่อคณะ

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะ เบอร์ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์ 0-4320-2407
คณะแพทยศาสตร์ 043-348360-8
คณะเทคนิคการแพทย์ 0-4320-2399
0-4334-7482
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 043-347057
คณะทันตแพทยศาสตร์ 043-202405
คณะเภสัชศาสตร์ 043-202378 ต่อ 48338
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 043-202-404