รอบที่ 4 : การรับ Admissions

ขั้นตอนการสมัคร

หมายเหตุ
โปรดตรวจสอบกำหนดปฏิทินดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่ Website http://tcas61.cupt.net/

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)