Category Archives: DirectAdmission

  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ) ปี 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

ตรวจสอบผลการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่
https://admissions.kku.ac.th/regis_app

ตรวจสอบกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/Direct2


get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการเปิดรับสมัคร รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

คณะสาขาที่เปิดรับ ในรอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ ดูรายละเอียดได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/Programget_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวนักศึกษาใหม่
ผ่านทางเว็บไซต์ reg.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564


Download คู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้ที่

https://registrar.kku.ac.th/download/kkustudentreport-manual.pdf


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลที่เว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/Direct

ข้อมูลรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)

ตรวจสอบทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/Direct


get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

คณะสาขาที่เปิดรับ ในรอบที่ 4 รับตรงอิสระ ดูรายละเอียดได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/Program


get_template_part('post'); ?>
  • -

การรับสมัครเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ 5.2) ปี 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

เปิดรับสมัคร 4 คณะ ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ

an_630710_1282-คณะบริหารธุรกิจ

2. คณะศิลปศาสตร์

an_630710_1284-คณะศิลปศาสตร์

3. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

an_630710_1285-คณะสังคมศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

an_630710_1283-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ปรากฏในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ดูประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศ-รอบที่-5.2-คณะวิทย์-ภาคคอม-ลงนามแล้ว


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยให้ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์คือใบรับรองแพทย์ มาที่อีเมล wnitaya@kku.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ไม่เกิน 18.00 น.

ดูประกาศรายชื่อที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/14XvmxrU7HYBrbOFUCpQpQZpnu4NrxL2F/view?usp=sharing


get_template_part('post'); ?>