Category Archives: PORTFOLIO

  • -

กำหนดการรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการแก้ไข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563)


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

Category:PORTFOLIO

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/KKUPortfoliopassed63

การรายงานตัวเข้าศึกษา

ในวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio รายงานตัวเข้าศึกษาออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th/ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในใบแจ้งการชำระเงิน เท่านั้น

เงื่อนไข

ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 1 Portfolio แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่นๆ ได้ หากต้องการสมัครเข้าศึกษา จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครได้

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) สามารถจองได้ทางเว็บไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th/ ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2563 สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์ ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้นๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202841 หรือ 043-009700 ต่อ 42799


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองใน ม.ขอนแก่น มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. (รอบ Portfolio ปี 2563)

Category:PORTFOLIO

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/314xpim

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com/


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

Category:PORTFOLIO

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2RwmkCc

ขอให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง (ตามรายชื่อในประกาศ) ทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น ทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th/ ในวันที่ 23 มกราคม 2563

ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง (ตามรายชื่อในประกาศ) ทุกคน ต้องทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองตามกำหนด


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์​ (อันดับสำรอง) รอบที่ 1 ​Portfolio ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/35XMJxZ

โดยให้ติดตามประกาศ เรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ทางเว็บไซต์ admissions.kku.ac.th วันที่ 21 มกราคม 2563 ต่อไป


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์​ (ตัวจริง) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา รอบที่ 1 ​Portfolio ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2Rn4OAb

ขอให้ผู้ผ่านสัมภาษณ์ตัวจริง เข้าระบบเพื่อยันยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น ทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th/ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563

หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์​ ทุกคณะ/ทุกโครงการ ให้นำแบบฟอร์มตรวจร่างกาย ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก่อนวันสัมภาษณ์​ และนำไปวันสัมภาษณ์ด้วย (Download ได้ที่นี่) สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ตรวจร่างกายที่ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

ดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/37TqNoY


get_template_part('post'); ?>
  • 0

get_template_part('post'); ?>