Category Archives: QUOTA

 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA,TCAS63

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ https://kku.world/quotapassed63


กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทาง เว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 0-4300-97-00  ต่อ  42186, 42187, 44759

ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง  เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th  ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม  2563  สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์  ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841  หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42799

เงื่อนไข

 • ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) แล้ว  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หากต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ  จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น    ทั้งนี้   จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน เว็ปไซต์ https://admissions.kku.ac.th หรือ https://student.mytcas.com

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563)

Category:QUOTA

ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะสาขา สามารถใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัยกำหนด นำไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนได้ทุกแห่ง โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจฯ และส่งผลการตรวจกับคณะ (ตามที่คณะกำหนด)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป (สำหรับทุกคณะ)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (สำหรับคณะพยาบาลศาสตร​์)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • 0

get_template_part('post'); ?>
 • -

รายละเอียดการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA

(Update วันที่ 17 มีนาคม 2563)

ระบบเปิดให้อัพโหลดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

ส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563
(ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563)


get_template_part('post'); ?>
 • -

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563)

Category:QUOTA

Download แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป

Download แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

Download แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

ผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัยกำหนด นำไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนได้ทุกแห่ง โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจฯ และส่งผลการตรวจกับคณะ (ตามที่คณะกำหนด)

หมายเหตุ : คณะแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะเทคโนโลยี (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี) และคณะวิทยาศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จะต้องตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (สำหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการตรวจร่างกายสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องตรวจสุขภาพพิเศษ (คลินิกบูรณาการ) ชั้น 1 อาคาร 19 ชั้น สว. (ตึกใหม่) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>