Category Archives: QUOTA

  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

การสมัครเลือกคณะ/สาขา (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

เปิดรับสมัครเลือกคณะ / สาขา
รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 6 – 11 เมษายน 2564

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app


(ชำระค่าสมัคร ถึงวันที่ 12 เมษายน 2564)


ตรวจสอบคณะสาขาที่เปิดรับ ค่าน้ำหนักวิชาและเงื่อนไขการรับ ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/program-quota64

ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ได้ที่
https://admissions.kku.ac.th/quota-property-64

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Quota KKU 64 วิธีคำนวณคะแนน โควตา มข. คะแนนรวมทุกวิชา คิดตามค่าน้ำหนัก เต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ของแต่ละวิชา X ค่าน้ำหนักที่กำหนด 100 ตัวอย่าง นาย A ต้องการสมัครคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิซาแพทยศาสตร์ ค่าน้ำหนักที่ทำหนด 15 คะแนนของนาย A วิชาภาษาไทย 70 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 65 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 60 คะแนน 25 40 100 55 นาย A มีคะแนนรวม 55คะแพนไนการสมัครคณะแพทยศาสตร์ การับุคลเข้าดึกษาหทวทยาลัยอแก่น"get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • 0

ประกาศรายละเอียดและสถานที่สำหรับผู้เข้าทดสอบสมรรถนะเฉพาะ สำหรับ หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรพลศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสมรรถนะ หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ (รายวิชา 03-1 และ 03-2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564)


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • 0

get_template_part('post'); ?>
  • -

แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือก มข. ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,QUOTA,TCAS64,รับตรงทั่วประเทศ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป ม.ขอนแก่น

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับคณะเทคโนโลยี
สำหรับ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สำหรับ สาขาอื่นๆของคณะเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์)


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 09.00 น.

– ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

ดูประกาศรายชื่อ


get_template_part('post'); ?>