Category Archives: QUOTA

 • -

การส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 และปวช.1-3 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

การรับสมัครรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.6 และ ปวช.3 จะสามารถสมัครรอบโควตาฯ ได้ ก็ต่อเมื่อโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

การส่งข้อมูลนักเรียน (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ปวช. 1 – 3 โดยการอัพโหลดแบบฟอร์มข้อมูลผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher

การขอ Account สำหรับเข้าสู่ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน (กรณีโรงเรียนที่ยังไม่มี account ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียน ส่งข้อมูลชื่อโรงเรียน จังหวัดโรงเรียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และอีเมลล์ของผู้ประสานงานโรงเรียน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ส่งอีเมลล์ไปที่ admissions@kku.ac.th พร้อมระบุหัวข้ออีเมลล์ “แจ้งขอ account สำหรับเข้าใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน”


get_template_part('post'); ?>
 • -

กำหนดการรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการฉบับแก้ไขวันประเมินสมรรถนะเฉพาะ แก้ไข ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 )


get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA,TCAS63

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ https://kku.world/quotapassed63


กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทาง เว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 0-4300-97-00  ต่อ  42186, 42187, 44759

ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง  เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th  ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม  2563  สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์  ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841  หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42799

เงื่อนไข

 • ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) แล้ว  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หากต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ  จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น    ทั้งนี้   จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน เว็ปไซต์ https://admissions.kku.ac.th หรือ https://student.mytcas.com

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563)

Category:QUOTA

ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะสาขา สามารถใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัยกำหนด นำไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนได้ทุกแห่ง โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจฯ และส่งผลการตรวจกับคณะ (ตามที่คณะกำหนด)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป (สำหรับทุกคณะ)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (สำหรับคณะพยาบาลศาสตร​์)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • 0

get_template_part('post'); ?>
 • -

รายละเอียดการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA

(Update วันที่ 17 มีนาคม 2563)

ระบบเปิดให้อัพโหลดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

ส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563
(ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563)


get_template_part('post'); ?>