Category Archives: QUOTA

  • -

การให้เงินสนับสนุนนักเรียน ในการสมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

Category:QUOTA,TCAS63

คุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนเลือกนักเรียนผ่านระบบ​โรงเรียนละ​ 2​ คน​ ที่เว็บไซต์​ผู้ประสานงาน https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher/ และส่งหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

หลักฐานทีใช้ประกอบการสมัคร
1. เอกสารการสมัคร
2. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน
3. หนังสือรับรองรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

โดยให้ทางโรงเรียนส่งหลักฐานดังกล่าว ไปที่งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ภายใน​ 16​ มกราคม​ 2563

Download “ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าสมัคร” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Scholar_quota2_63.pdf

Download “แบบฟอร์มใบสมัคร” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Applicationform_Freequota63.pdf

Download “แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Income_cert_Freequota63.pdf

Download “แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (โรงเรียน)” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/School_cert_Freequota63.pdf


get_template_part('post'); ?>
  • -

คณะสาขาจำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ รอบที่ 2 โควตาอีสาน ปี 2563

Category:QUOTA,TCAS63

(Update ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

– Download ฉบับไฟล์ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUQuota2_63.pdf


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ผู้ประสานงานโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน ม.6 / ปวช.3 (เฉพาะโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Category:QUOTA,TCAS63

ประกาศแจ้งคุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครูแนะแนวหรือครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน)

ในการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนต้องอัพโหลดส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.6 และ ปวช.3 ในระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้นักเรียนที่ต้องการสมัครรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสมัครผ่านระบบได้

กรุณาส่งข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.6 และ ปวช.3 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher

ในวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มกราคม 2563 นี้


get_template_part('post'); ?>

เรื่องล่าสุด