Category Archives: QUOTA

  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ให้ตรวจสอบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (รวมทุกคณะ) ได้ที่เว็บไซต์

https://admissions.kku.ac.th/web/quotainterview64.php


สำหรับคณะแพทยศาสตร์​​ (สาขาแพทยศาสตร์ / โครงการ CPIRD และ INCLUSIVE)
ให้ตรวจสอบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่เว็บไซต์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์


get_template_part('post'); ?>
  • -

แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือก มข. ปีการศึกษา 2564

Category:ADMISSION1,ADMISSION2,PORTFOLIO,QUOTA,TCAS64,รับตรงทั่วประเทศ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป ม.ขอนแก่น

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , คณะทันตแพทยศาสตร์)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับคณะเทคโนโลยี
สำหรับ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สำหรับ สาขาอื่นๆของคณะเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์)


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

การสมัครเลือกคณะ/สาขา (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

เปิดรับสมัครเลือกคณะ / สาขา
รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 6 – 11 เมษายน 2564

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app


(ชำระค่าสมัคร ถึงวันที่ 12 เมษายน 2564)


ตรวจสอบคณะสาขาที่เปิดรับ ค่าน้ำหนักวิชาและเงื่อนไขการรับ ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/program-quota64

ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ได้ที่
https://admissions.kku.ac.th/quota-property-64

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Quota KKU 64 วิธีคำนวณคะแนน โควตา มข. คะแนนรวมทุกวิชา คิดตามค่าน้ำหนัก เต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ของแต่ละวิชา X ค่าน้ำหนักที่กำหนด 100 ตัวอย่าง นาย A ต้องการสมัครคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิซาแพทยศาสตร์ ค่าน้ำหนักที่ทำหนด 15 คะแนนของนาย A วิชาภาษาไทย 70 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 65 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 60 คะแนน 25 40 100 55 นาย A มีคะแนนรวม 55คะแพนไนการสมัครคณะแพทยศาสตร์ การับุคลเข้าดึกษาหทวทยาลัยอแก่น"get_template_part('post'); ?>