Category Archives: QUOTA

 • -

แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือก มข. ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,QUOTA,TCAS64,รับตรงทั่วประเทศ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป ม.ขอนแก่น

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับคณะเทคโนโลยี
สำหรับ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สำหรับ สาขาอื่นๆของคณะเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์)


get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3


get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 09.00 น.

– ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

ดูประกาศรายชื่อ


get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX และ MD02 ประจำปี 2564

Category:QUOTA,TCAS64,แพทยศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX และ MD02 ประจำปี 2564 ที่เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

คณะ/สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับและรายวิชาประเมินสมรรถนะที่ใช้คัดเลือก รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

สามารถค้นหา คณะสาขาและวิชาที่ใช้ประเมินตามสัดส่วนคะแนน ได้ที่ http://kku.world/q2kkuprogramlist

(Update ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)


get_template_part('post'); ?>
 • -

การส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 และปวช.1-3 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

การรับสมัครรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.6 และ ปวช.3 จะสามารถสมัครรอบโควตาฯ ได้ ก็ต่อเมื่อโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

การส่งข้อมูลนักเรียน (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ปวช. 1 – 3 โดยการอัพโหลดแบบฟอร์มข้อมูลผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher

การขอ Account สำหรับเข้าสู่ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน (กรณีโรงเรียนที่ยังไม่มี account ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียน ส่งข้อมูลชื่อโรงเรียน จังหวัดโรงเรียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และอีเมลล์ของผู้ประสานงานโรงเรียน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ส่งอีเมลล์ไปที่ admissions@kku.ac.th พร้อมระบุหัวข้ออีเมลล์ “แจ้งขอ account สำหรับเข้าใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน”


get_template_part('post'); ?>
 • -

กำหนดการรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการฉบับ แก้ไข ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 )


get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA,TCAS63

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ https://kku.world/quotapassed63


กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทาง เว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 0-4300-97-00  ต่อ  42186, 42187, 44759

ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง  เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th  ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม  2563  สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์  ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841  หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42799

เงื่อนไข

 • ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) แล้ว  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หากต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ  จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น    ทั้งนี้   จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน เว็ปไซต์ https://admissions.kku.ac.th หรือ https://student.mytcas.com

get_template_part('post'); ?>