ข่าวสารการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  • ข่าวประกาศ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  • ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองที่ 1 - 3 รายงานตัวเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) รอบที่ 5 (5/3) รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ ในการรับรอบที่ 5 (5/2) รับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 (5/3) (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) (คณะบริหารธุรกิจ) รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) (คณะศิลปศาสตร์) รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์) รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) (คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ) รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 (5/2) (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการรับรอบที่ 5 (5/2) รับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 (รอบที่ 5/3) ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS รอบที่ 5 (5/1) (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (5/2) (รับตรงอิสระ) สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประกาศเรียกผู้ได้อันดับสำรองลำดับที่ 1-8 รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 5 (5/1) รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 (เรียงตามลำดับสำรอง) ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรอง คณะเภสัชศาสตร์ ในการรับรอบที่ 2 (2/2) ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่าน ทปอ. ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 (5/2) รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 (รอบที่ 5/2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศการรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562


  • ข่าวประกาศ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
  • ไฟล์ประกาศ ฉบับที่ 1298/2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ (รายคณะ) กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (คณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562 กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562 กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562 หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสมัครเข้าศึกษาโควตา รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562 ประกาศ คณะ/สาขา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เปิดรับ เกณฑ์วิชา ค่าน้ำหนัก และคะแนนสูงต่ำ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2562

  • ข่าวประกาศ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ (อันดับสำรอง) (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปี 2562 กำหนดการทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์) รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 ไฟล์ประกาศ ฉบับที่ 1145/2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (อันดับสำรอง) คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และโครงการ CPIRD ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (อันดับสำรอง) คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และโครงการ CPIRD ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 ไฟล์ประกาศ ฉบับที่ 1084/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 ไฟล์ประกาศ ฉบับที่ 1033/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 (รายคณะ/สาขา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 (รายบุคคล) ประกาศคณะสาขาที่เปิดรับในรอบที่ 2 (2.2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการรับรอบที่ 2 (2/1) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/1) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 (รายคณะ/สาขา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (2/1) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 (รายบุคคล) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการ CPIRD จากการย้ายโควตาของโครงการ inclusive เนื่องจากไม่มีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเวลา และสถานที่ รอบที่ 2.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 (ทุกคณะ) กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเวลา และสถานที่ รอบที่ 2.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 (คณะแพทยศาสตร์ / CPIRD / Inclusive) กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเวลา และสถานที่ รอบที่ 2.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 (คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์) กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเวลา และสถานที่ รอบที่ 2.1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 (คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค) เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ / การแต่งกาย / รายละเอียดตรวจร่างกาย รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในการรับรอบที่ 1 Portfolio โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) ครั้งที่ 3 ประกาศการเปลี่ยนแปลง คณะ/สาขาวิชา หลังจากทราบผลคะแนนสอบ (คณะแพทยศาสตร์) รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ การทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ (รหัสวิชา 20) สาขาวิชาศิลปศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (รหัสวิชา 21) สาขาวิชาพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะและความถนัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทย์ศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวิชาเฉพาะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รหัสวิชา 10-18) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ประกาศ การทดสอบวิชาเฉพาะ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รายละเอียดวิชาเฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์) ประกาศ การทดสอบวิชาเฉพาะ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วันเวลา สถานที่ และการทดสอบวิชาเฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์) ประกาศการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (รหัส 21) รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ (รหัส 20) รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ได้รับเงินสนับสนุนในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS รอบที่ 2 (การรับโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะ/สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับ และเกณฑ์การรับ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 การเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 ประกาศการให้เงินสนับสนุนค่าสมัครและค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในการสมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

  • ข่าวประกาศ รอบที่ 1 Portfolio
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โครงการ MDX และ MD02 ในรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 ปี 2562 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ปี 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562