ข่าวสารการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  • ข่าวประกาศ รอบ Portfolio
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โครงการ MDX และ MD02 ในรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2 ปี 2562 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ปี 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562