Author Archives: kritssa

 • 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Category:TCAS63

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา
 2. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
 3. ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3

ดูประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1-hbU51Mhyc-bKu1PsomU0simEuRyK06P/view?usp=sharing


 • 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

Category:TCAS63

โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น.

ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง https://drive.google.com/file/d/10Vggzhq3K5EQI_dso_NT5GP4Y38Bhz9c/view?usp=sharing

ดูประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1-ZCbBwV2x4TdtLuJu0Qbtvdii3T0dUwl/view?usp=sharing


 • 0

 • -

 • -

 • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรองลำดับที่ 1-2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอน์เซอร์วิส ที่ปรากฎอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ https://drive.google.com/file/d/15xpwJaqIzZSY5uTbBQfvbM6df3r_iRJ_/view?usp=sharing

ประกาศ-มข1384-63_เรียกสำรองนานาชาติ-ลำดับที่1-2_รอบ5-63


 • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองลำดับที่ 2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 1 งานทะเบียนประวัติ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ-มข.1330-63-เรียกสำรองอันดับ2-โครงการพิเศษ-รอบ5-63


 • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ปรากฏในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ดูประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศ-รอบที่-5.2-คณะวิทย์-ภาคคอม-ลงนามแล้ว


 • -

 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยให้ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์คือใบรับรองแพทย์ มาที่อีเมล wnitaya@kku.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ไม่เกิน 18.00 น.

ดูประกาศรายชื่อที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/14XvmxrU7HYBrbOFUCpQpQZpnu4NrxL2F/view?usp=sharing