Author Archives: kritssa

 • 0

 • 0

ข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 3 สำหรับคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Category:ADMISSION1,ADMISSION2,TCAS64

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในส่วนของคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย ในสาขาต่อไปนี้ ให้ทำการเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code ที่แสดงด้านล่าง

 • สาขานิติศาสตร์
สำหรับสาขานิติศาสตร์
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สำหรับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
สำหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย


 • 0

ประกาศรายละเอียดและสถานที่สำหรับผู้เข้าทดสอบสมรรถนะเฉพาะ สำหรับ หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรพลศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสมรรถนะ หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ (รายวิชา 03-1 และ 03-2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564)


 • 0

 • 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Category:QUOTA,TCAS64

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา
 2. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
 3. ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3

ดูประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1-hbU51Mhyc-bKu1PsomU0simEuRyK06P/view?usp=sharing


 • 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น.

ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง https://drive.google.com/file/d/10Vggzhq3K5EQI_dso_NT5GP4Y38Bhz9c/view?usp=sharing

ดูประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1-ZCbBwV2x4TdtLuJu0Qbtvdii3T0dUwl/view?usp=sharing


 • 0

 • -

 • -

 • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรองลำดับที่ 1-2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอน์เซอร์วิส ที่ปรากฎอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ https://drive.google.com/file/d/15xpwJaqIzZSY5uTbBQfvbM6df3r_iRJ_/view?usp=sharing

ประกาศ-มข1384-63_เรียกสำรองนานาชาติ-ลำดับที่1-2_รอบ5-63