Author Archives: kritssa

  • 0

  • -

  • -

  • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรองลำดับที่ 1-2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอน์เซอร์วิส ที่ปรากฎอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ https://drive.google.com/file/d/15xpwJaqIzZSY5uTbBQfvbM6df3r_iRJ_/view?usp=sharing

ประกาศ-มข1384-63_เรียกสำรองนานาชาติ-ลำดับที่1-2_รอบ5-63


  • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองลำดับที่ 2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 1 งานทะเบียนประวัติ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ-มข.1330-63-เรียกสำรองอันดับ2-โครงการพิเศษ-รอบ5-63


  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (5/2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ปรากฏในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ดูประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศ-รอบที่-5.2-คณะวิทย์-ภาคคอม-ลงนามแล้ว


  • -

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5.2 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยให้ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์คือใบรับรองแพทย์ มาที่อีเมล wnitaya@kku.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ไม่เกิน 18.00 น.

ดูประกาศรายชื่อที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/14XvmxrU7HYBrbOFUCpQpQZpnu4NrxL2F/view?usp=sharing


  • 0

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกผู้สอบได้สำรองอันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) คณะเภสัชศาสตร์

Category:TCAS63

โดยกำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ สำหรับการทำสัญญานักศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://pharm.kku.ac.th

ดูประกาศรายชื่อที่ : https://drive.google.com/file/d/14XXINXFtOQnGsQCv-4veW5BERrflh8HS/view?usp=sharing


  • 0

ประกาศแจ้งผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบที่ 4 Admission 2 ปี 2563)

Category:ADMISSION2,TCAS63

เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 4 Admissions 2 ปีการศึกษา 2563

ต้องกรอกข้อมูลและ upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2932/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย.2562

Upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่ https://kku.world/ps-inter-63-4

สามารถอัพโหลดได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563


เรื่องล่าสุด