รอบที่ 1 : Portfolio

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
1. ผู้สมัครควรเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร
2. นักเรียนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลตามประกาศฯ ให้ละเอียด เนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือกปฏิทินดำเนินงาน และหรือ ขั้นตอนการสมัคร คณะ/สาขาวิชา อาจมีการปรับ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินการ
3. การรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ (เด็กดีมีที่เรียน) โรงเรียนจะต้องเป็นผู้รวบรวมเอกสารชุดใบสมัครและหลักฐานการสมัครให้หน่วยงานที่สังกัด เพื่อออกหนังสือรับรองและหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการส่งเอกสารชุดใบสมัครให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
4. การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (สอวน.) มหาวิทยาลัยจะรับเฉพาะเอกสารที่ทางมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการส่งมาให้เท่านั้น
5. ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังไม่รายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ/หรือรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หรือหากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ทปอ. ให้ทันตามเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
ขั้นตอนการสมัคร

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)