รอบที่ 1 : Portfolio

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
1.ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา และวิธีการสมัครเข้าศึกษาของแต่ละคณะ/สาขา ให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัคร
2.สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้สมัครไม่ทำการเลือกคณะ/สาขาวิชา ในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น
4.พิมพ์ใบสมัคร และรวบรวมหลักฐานการสมัครฯ ส่งให้คณะ/สาขาวิชา ตามกำหนด (ตามที่อยู่ที่ปรากฏในรายละเอียดข้อมูลของคณะ/สาขาวิชา) โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบขั้นตอนการสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา อีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศการรับเข้าศึกษาของแต่ละคณะ/สาขาวิชา
5.ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครและข้อมูลการสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th
6.ผู้สมัครควรเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร

หมายเหตุ
1. นักเรียนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลตามประกาศฯ ให้ละเอียด เนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือกปฏิทินดำเนินงาน และหรือ ขั้นตอนการสมัคร คณะ/สาขาวิชา อาจมีการปรับ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินการ
2. การรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ (เด็กดีมีที่เรียน) โรงเรียนจะต้องเป็นผู้รวบรวมเอกสารชุดใบสมัครและหลักฐานการสมัครให้หน่วยงานที่สังกัด เพื่อออกหนังสือรับรองและหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการส่งเอกสารชุดใบสมัครให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
3. การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลก มหาวิทยาลัยจะรับเฉพาะเอกสารที่ทางมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการส่งมาให้เท่านั้น
4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระบบ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถไปสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบถัดไปได้ หากต้องการเข้าศึกษาในรอบถัดไปจะต้องทำการสละสิทธิ์ การยืนยันสิทธิ์ ในระบบกับทปอ. ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ขั้นตอนการสมัคร