รอบที่ 1 : Portfolio

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
1. ผู้สมัครควรเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร
2. นักเรียนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลตามประกาศฯ ให้ละเอียด เนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือกปฏิทินดำเนินงาน และหรือ ขั้นตอนการสมัคร คณะ/สาขาวิชา อาจมีการปรับ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินการ
3. การรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ (เด็กดีมีที่เรียน) โรงเรียนจะต้องเป็นผู้รวบรวมเอกสารชุดใบสมัครและหลักฐานการสมัครให้หน่วยงานที่สังกัด เพื่อออกหนังสือรับรองและหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการส่งเอกสารชุดใบสมัครให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
4. การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (สอวน.) มหาวิทยาลัยจะรับเฉพาะเอกสารที่ทางมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการส่งมาให้เท่านั้น
5. ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังไม่รายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ/หรือรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หรือหากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ทปอ. ให้ทันตามเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
ขั้นตอนการสมัคร