รอบที่ 1 : Portfolio

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
เสาร์ที่ 1 – เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบข้อมูล จำนวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนดำเนินการสมัคร)
จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าศึกษาใมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio)ผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
พุธที่ 9 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในรอบที่ 1 (แบบ Portfolio)ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 11 – จันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะ/สาขาวิชา
พุธที่ 16 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสำรอง) ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
พฤหัสบดีที่ 17 – ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th (สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ)
อังคารที่ 22 มกราคม 2562 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง Website https://admissions.kku.ac.th
พุธที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website https://admissions.kku.ac.th
เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้ยันยันสิทธิ์ที่คัดกรองแล้ว (ตัวจริง และสำรอง) ให้ ทปอ
จันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ทปอ. และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing houseกับ ทปอ. ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62 และ https://admissions.kku.ac.th
พุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62
เสาร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ทปอ.เปิดระบบ ให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 (Portfolio) ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62
อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทปอ. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62 และ https://admissions.kku.ac.th
จันทร์ที่ 11 – ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) กับ ทปอ.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องทำการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง