รอบที่ 1 : Portfolio

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
จันทร์ที่ 2 – พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครทางธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ (โปรดตรวจสอบข้อมูล จำนวนรับ เกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนดำเนินการสมัคร)
เสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (แบบ Portfolio)
อังคารที่ 21 – อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะ/สาขาวิชา
อังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ (ตัวจริง และ/หรือ สำรอง) เพื่อคัดกรองและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ทาง website http://admissions.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 1 – เสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. (โปรดตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ทาง Website http://admissions.kku.ac.th)
จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ประกาศเรียกผู้ได้อันดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://admissions.kku.ac.th
พุธที่ 6 - พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับสำรอง เข้าระบบทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง ทาง Website http://admissions.kku.ac.th และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.
ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.ทาง Website http://admissions.kku.ac.th
อังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยันยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house ให้ ทปอ.
ศุกร์ที่ 15 – อังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา และ หรือ สถาบันต่าง ๆ ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.ทาง website http://tcas61.cupt.net/
ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://admissions.kku.ac.th
พุธที่ 3 – จันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และหรือรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ทปอ. ให้ทันเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
(โปรดดูรายละเอียดข้อมูล ทาง Website http://admissions.kku.ac.th และ http://tcas61.cupt.net/)
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง