รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำแนะนำการเข้าสมัครศึกษา
1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
2. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครฯให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. การดำเนินการแก้ไขข้อมูล จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาของการสมัครตามปฏิทินที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ มหาวิทยาลัย จะดำเนินการให้กรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบเท่านั้น
5. มหาวิทยาลัย จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทุกรอบกับบัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลของ ทปอ. ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
6. มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2562 หากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่คณะ/สาขาวิชานั้นๆ กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษา และจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร