รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำแนะนำการเข้าสมัครศึกษา
1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
2. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครฯให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. การดำเนินการแก้ไขข้อมูล จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาของการสมัครตามปฏิทินที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. กรณีที่ผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชา จะต้องทำการจ่ายเงินค่าสมัครครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถมีสิทธิ์สมัครใหม่ โดยจะต้องทำการสมัครใหม่ และชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งหมด และจะต้องสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ มหาวิทยาลัย จะดำเนินการให้กรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบเท่านั้น
6. ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบที่ 1 (การรับแบบ Portfolio) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันอื่นในรอบที่ 2 หากมหาวิทยาลัย ตรวจพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ทำการสมัครในรอบที่ 2 มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 2 รอบ
ขั้นตอนการสมัคร