รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
พฤหัสบดีที่ 11 – พุธที่ 31 มกราคม 2561 นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทย
จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ทาง Website https://admissions.kku.ac.th, https://www.kku.ac.th)
พฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
อังคารที่ 30 เมษายน 2561 -ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง Website http://admissions.kku.ac.th
-มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house ให้ ทปอ.
พฤหัสบดีที่ 3 – อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา และ หรือ สถาบันต่าง ๆ ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. Website https://tcas61.cupt.net/
อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ทปอ. /มหาวิทยาลัย ฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website http://tcas61.cupt.net/ และ https://admissions.kku.ac.th
อังคารที่ 15 – จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และหรือรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ทปอ. ให้ทันเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
(โปรดดูรายละเอียดข้อมูล ทาง Website http://admissions.kku.ac.th และ http://tcas61.cupt.net/)
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง