รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปฏิทินการสมัคร รอบที่ 2.1
วันที่ รายการ
พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ - ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
อังคารที่ 2 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยหรือ Mobile Banking
เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดของแต่ละสาขาวิชา ให้ ทปอ.โดยเข้าระบบ TCAS
ศุกร์ที่ 5 - เสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นักเรียนเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชา หลังจากทราบผลคะแนนสอบ ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
อังคารที่ 9 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
พุธที่ 10 – พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.
พุธที่ 24 เมษายน 2562 ทปอ.และมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. Website http://www.mytcas.com/TCAS62 , https://admissions.kku.ac.th
พุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62
เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ทปอ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62 และ https://admissions.kku.ac.th
จันทร์ที่ 6 – ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) กับ ทปอ.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องทำการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปฏิทินการสมัคร รอบที่ 2.2
ผู้สมัครในรอบนี้ ต้องเป็นผู้ที่เคยสมัครโควตาภาคอีสาน รอบที่ 2.1 และเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
วันที่ รายการ
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยหรือ Mobile Banking
พุธที่ 17 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
พฤหัสบดีที่ 18 – ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.
พุธที่ 24 เมษายน 2562 ทปอ.และมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. Website http://www.mytcas.com/TCAS62 , https://admissions.kku.ac.th
พุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62
เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ทปอ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62 และ https://admissions.kku.ac.th
จันทร์ที่ 6 – ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) กับ ทปอ.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องทำการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง