รอบที่ 3 : การรับตรงทั่วประเทศ

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
พุธที่ 17 – จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 นักเรียนสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา/สถาบัน ผ่าน website ทปอ. และชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking และ internet Banking
ศุกร์ที่ 26 – เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ทปอ.เปิดระบบ ให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 2) สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ ทปอ.
พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
จันทร์ที่ 13 – อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ ทปอ.
อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทปอ. และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62 และ https://admissions.kku.ac.th
พฤหัสบดีที่ 23 – พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) กับ ทปอ.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องทำการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง