คุณสมบัติการสมัคร รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตั้งใจศึกษา เล่าเรียน เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่ คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
1.4 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 (จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ/หรือ ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 (ในบางคณะ/สาขาวิชา) โดยจะต้องมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะ
นอกจากคุณสมบัติทั่วไปแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติมอีก คือ

คณะเทคนิคการแพทย์
1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะเภสัชศาสตร์
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
  1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงการเทียบเท่ามาแสดง)
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า (โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงการเทียบเท่ามาแสดง)
  2. มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่กำหนด คือ
   - TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๐ (IBT), ๔๐๐ (PBT), ๑๕๐ (CBT) หรือ
   - IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๐ หรือ
   - TOEIC ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือ
   - KEPT ไม่น้อยกว่า ๖๒
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ


คณะพยาบาลศาสตร์
1. เป็นโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือรายวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2 และ3) ในโรงเรียนต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไม่มีความพิกล พิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาล และอื่นๆ ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
4. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง 2)ผู้สมัครที่มีสายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตากต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 3)สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 4)ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
5. หูหนวกหรือหูตึง (threshold) ของการได้ยินสูงกว่า 40dB จากควาผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
6. ผู้ที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะเทคโนโลยี
1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผู้สมัครที่ตาบอดสี หรือเป็นลมบ้าหมู จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
2)ผู้สมัครที่มีสายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตากต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 3)สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 4)ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
3. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
4. ผู้ที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะศึกษาศาสตร์
ผู้สมัครที่ตาบอด (ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา) หรือหูหนวก หรือหูตึง หรือพูดติดอ่าง หรือเป็นลมบ้าหมู จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

คณะทันตแพทยศาสตร์
โดยเป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เหมาะสม โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2.ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาทันตแพทย์เอง และ 3.เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เห็นควรกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
2. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่า 70 % จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.7 มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (Total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2 ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะ/วิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้สมัคร ที่ไม่สามารถอ่านภาพสามมิติได้ จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่รับผู้สมัครที่ตาบอด
2. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่รับผู้สมัครที่ตาบอด
3. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก ไม่รับผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางโสตประสาท ผู้สมัครต้องมีทักษะทางดนตรีตะวันตกอยู่ในระดับดี
4. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย ไม่รับผู้สมัครที่ขาดทักษะทางดนตรีไทย ผู้สมัครต้องบรรเลงและขับร้องทักษะปฏิบัติดนตรีไทยต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาในวันสอบปฏิบัติ
5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง ไม่รับผู้สมัครที่ขาดทักษะทางดนตรีพื้นเมือง ผู้สมัครต้องสามารถบรรเลงดนตรีพื้นเมืองขับร้องพื้นเมืองได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎยศิลป์อีสาน ไม่รับผู้สมัครที่ขาดทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์
7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร ไม่รับผู้สมัครที่ขาดทักษะด้านศิลปะการละคร อาทิ การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง การเขียนบท