รอบที่ 5 : การรับตรงอิสระ

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม - จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นักเรียนสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา ผ่าน website https://admissions.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 7 - เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ทปอ.เปิดระบบ ให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 4) สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) และรอบที่ 4 (Admissions) ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62
พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย โดยคณะ/สาขาวิชา
เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ส่งรายชื่อผ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ. เข้าระบบ TCAS
อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ.
จันทร์ที่ 17 – อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
พุธที่ 26 มิถุนายน – อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing house) กับ ทปอ.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องทำการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาที่กำหนด เท่านั้น
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง