รอบที่ 5 : การรับตรงอิสระ

ปฏิทินการสมัคร
วันที่ รายการ
พุธที่ 27 มิถุนายน – อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะ/สาขาวิชา ดำเนินการรับสมัคร (โปรดตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการสมัคร ใน Website ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา)
อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 สอบสัมภาษณ์
จันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสาร์ที่ 21 – พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และหรือรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ทปอ. ให้ทันเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
(โปรดดูรายละเอียดข้อมูล ทาง Website http://admissions.kku.ac.th และ http://tcas61.cupt.net/)
2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว
3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)