ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในการรับรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ให้นำแบบฟอร์มตรวจร่างกาย ไปตรวจร่างกายที่ รพ.รัฐหรือเอกชน ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (โครงการการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา)
 • โครงการการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • • คณะเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม) • คณะเกษตรศาสตร์ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย) • คณะเกษตรศาสตร์ (โครงการบุตรหลานเกษตรกร) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • • คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิชารังสีเทคนิค) • คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิชาเวชนิทัศน์) คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • • คณะนิติศาสตร์ (โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ) • คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ฉบับประกาศรายชื่อ 1031 คน) • คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ฉบับจำแนกวันเวลาสอบสัมภาษณ์) • คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม จำนวน 52 คน) • คณะนิติศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม จำนวน 1 คน) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์