Author Archives: admin

  • -

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (แบบรายบุคคล) ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่

https://admissions.kku.ac.th/studentreport-port64


  • -

  • -

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio (รอบที่ 1.2) ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

รายละเอียดการสัมภาษณ์ ดูได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย มข. ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/checkform-kku64

(นำแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน)


  • -

  • -

  • -

ประกาศรับสมัครรอบ Portfolio (รอบที่ 1.2) ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app

Update ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564


  • -

  • -

  • -