Author Archives: admin

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3


  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 09.00 น.

– ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

ดูประกาศรายชื่อ


  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX และ MD02 ประจำปี 2564

Category:QUOTA,TCAS64,แพทยศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX และ MD02 ประจำปี 2564 ที่เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  • -

  • -

  • -

  • -

  • -

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบโควตาปี 2564 (โดยใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Category:TCAS64

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) รายละเอียดตามรูปด้านล่าง


  • -

  • -